De leverancier van uw ME-TIME
Professionele huishoudhulp met dienstencheques

Veelgestelde vragen van poetshulpen

bijgewerkt op 25/05/2020
(pour la traduction en français, cliquez ici) / (for the english version, click here)

Je hebt waarschijnlijk heel wat vragen in deze verwarrende en snel veranderende periode. Hieronder vind je alvast de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen:

Wanneer kunnen we terug aan de slag?
Vanaf 4/05 zijn de eerste stappen gezet naar een gefaseerde opstart. Mits het strikt naleven van de veiligheidsvoorschriften is het mogelijk om terug bij je klanten aan het werk te gaan. Het kantoor zal contact met je opnemen om alles te bespreken, pas daarna kan je terug aan de slag. Je mag dus niet uit jezelf terug naar je klanten gaan zonder voorafgaande toestemming van je kantoor.

Ik heb schrik om het coronavirus te krijgen of om mijn (oudere) klanten te besmetten. Moet ik terug gaan werken?
Voorlopig krijg je de keuze om wel of niet opnieuw op te starten.
We staan er echter op dat je op een veilige manier en in een veilige werk- omgeving aan het werk kan. De heropstart kan dus enkel wanneer jij en jouw klanten zich akkoord verklaren met ons preventie- en veiligheidsbe- leid. Indien jij en jouw klant alle veiligheidsvoorschriften correct naleven, dan is de kans op besmetting heel klein.

Ik heb geen opvang voor mijn kinderen, moet ik terug gaan werken?
Je mag voorlopig zelf beslissen of je terug aan de slag wil.
Tip: vanaf 04 mei zijn alle scholen verplicht opvang te organiseren voor ouders waarvan tenminste één partner buitenshuis werkt.
Als je terug aan de slag gaat, dan kan je je kinderen dus naar de noodop- vang brengen. Ook crèches moeten opvang voorzien.
Vraag aan je kantoor hiervoor een attest als bewijs.

Ik (of iemand uit mijn gezin) heb (heeft) symptomen van covid-19 of heb (heeft) er gehad de voorbije 14 dagen, mag ik dan toch gaan werken?
Neen, dan mag je niet opstarten.
Om te kunnen opstarten mag er in de laatste 14 dagen geen geval van besmetting geweest zijn in jouw gezin of bij inwonende personen, en mag niemand symptomen vertonen van een mogelijke besmetting.

Moet ik extra maatregelen nemen om terug te gaan werken?
We vinden het belangrijk dat je veilig en in een veilige werkomgeving aan het werk kan.
Alvorens te kunnen opstarten word je door een van onze medewerkers gecontacteerd. Zij zullen je informeren over onze veiligheidsvoorschriften. Ook jouw klanten worden geïnformeerd over de extra maatregelen die zij moet nemen om de veiligheid te kunnen garanderen.


Ontvang ik beschermingsmiddelen van Axxi4you?
Indien jij en je klant strikt onze veiligheidsvoorschriften naleven, heb je geen extra beschermingsmiddelen nodig. We zullen deze wel ter beschik- king stellen voor diegenen die willen.
Het ophalen en gebruiken van beschermingsmateriaal is optioneel, zeker niet verplicht.

Handschoenen
• De handschoenen zijn herbruikbaar en dienen onderhouden te worden zoals je correct je handen zou wassen: met water en zeep grondig wassen en vervolgens drogen met papier of een propere handdoek.
• In een eerste fase voorzien we 1 paar herbruikbare handschoenen per poetshulp die je steeds bij je houdt (niet achterlaten bij de klant).

Mondmaskers
• De mondmaskers zijn herbruikbaar en dienen dagelijks gewassen te worden op 60°. Gedurende de dag is het aangeraden om deze op een propere wijze te bewaren. Wij adviseren in papier: een enveloppe, inpakken in papier, … Mondmaskers zijn niet bedoeld om te dragen tijdens het poetsen, daar gelden de gedragsregels, maar wel voor de verplaatsingen van en naar de klant. Hetzelfde mondmasker kan dus een volledige dag worden gebruikt.
• Het mondmasker is gemaakt uit 65% polyester en 35% katoen. Het is een drie-laags, wasbaar mondmasker tot 90° (minimaal 60°). Er is gekozen voor een mondmasker zonder vervangbare filter om dat we oog hebben voor het milieu en duurzaam werken.
• Elke poetshulp met een contract van minder dan 32u ontvangt 2 mondmaskers. Elke poetshulp met een contract van meer dan 32u krijgt 3 mondmaskers.


Kan de klant mij verplichten om een mondmasker en handschoenen te dragen?
Neen, de klant mag dit niet eisen. Verwijs hen hiervoor door naar het kan- toor.

Ik ben aan het werk en word ziek, wat nu?
Voor de dagen waarop een klant stond ingeboekt, ontvang je gewaarborgd loon. Voor de dagen waarop overmacht stond ingepland, val je terug op een ziekte-uitkering via de mutualiteit.
Je brengt tijdig het ziekteattest binnen conform de bestaande ziekteproce- dure. Opgelet, je kan ook digitaal het ziekteattest aan jouw kantoor bezor- gen.

Ik ben aan het werk, maar moet preventief in ‘quarantaine’ omdat ik in contact ben gekomen met een besmet persoon, wat moet ik doen?
Je brengt het ‘quarantaineattest’ tijdig binnen conform de bestaande ziekteprocedure. Opgelet, je kan ook digitaal het quarantaineattest aan jouw kantoor bezorgen.
Voor deze afwezigheidsdagen val je terug op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Raadpleeg hiervoor ook onze instructiekaart, je kan deze hier terugvinden.

Ik heb twijfels bij sommige situaties bij klanten, bij wie kan ik hiervoor terecht?
Indien er zich problemen stellen bij een klant (bvb. een risicopatiënt, een klant die dementeert, een klant die de veiligheidsregels niet naleeft..) dan neem je onmiddellijk contact op met het kantoor. Zo kunnen we de situatie op maat en met respect voor ieders privacy evalueren.

Vanaf dinsdag 26/05 kan je ons ook bereiken via chat. Op werkdagen tussen 7u en 19u zitten onze experts klaar om al jouw vragen live te beantwoorden. Surf naar www.axxi4you.be en stel jouw vraag.

Ik ben zwanger, kan ik dan gaan werken tijdens de coronacrisis?
Ja, je dient natuurlijk ook strikt de veiligheidsregels na te leven.


Kan ik alle taken uitvoeren bij de klant zoals voorheen?
Ja, dat kan, op voorwaarde dat je de veiligheidsregels strikt naleeft.

Ik heb een busabonnement, maar door de huidige omstandigheden ver- plaats ik mij met de fiets voor het werk. Krijg ik hiervoor ook een vergoeding?
Neen, de bestaande regelingen m.b.t. je vervoersonkosten blijven van kracht.

Moet ik vervanging doen als enkele van mijn huidige klanten nog geen dienstverlening willen?
Ja, enkel op voorwaarde dat je meerdere, aaneensluitende weken terecht kan bij deze klanten én enkel als deze klanten zich ook akkoord verklaard hebben met onze veiligheidsvoorschriften.

Is mijn kantoor bereikbaar in deze periode?
We blijven tijdens de kantooruren telefonisch en (bij voorkeur) via mail bereikbaar voor eventuele vragen of problemen. Onze medewerkers wer- ken achter gesloten deuren en enkel op afspraak omwille van de strenge veiligheidsvoorschriften.

Kan ik mijn cheques binnenbrengen op kantoor?
We vragen om je dienstencheques en alle andere documenten in de brie- venbus van je kantoor te deponeren.
In dringende gevallen kan je een afspraak maken met een kantoormede- werker. Zorg dat je de veiligheidsvoorschriften naleeft rond social distan- cing, handhygiëne en de regels rond niezen en hoesten

Ik heb het werk gedeeltelijk hervat, moet ik opnieuw een aanvraag doen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?
Indien je in de maand maart reeds het formulier C3.2 werknemer-corona bij je uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas) hebt ingediend, dan blijft dit geldig tot het einde van je tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, ook wanneer je het werk gedeeltelijk hervat. Heb je hierover nog vragen? Neem dan contact op met je vakbond of de Hulpkas.


Wanneer en hoe gebeurt de uitbetaling van de werkloosheids-vergoeding?
Het loonsecretariaat van Axxi4you bezorgt op het einde van de maand de nodige documenten aan de uitbetalingsinstellingen (vakbond en Hulpkas) en op basis van deze gegevens zullen de instellingen de uitbetalingen van tijdelijke werkloosheid zo snel mogelijk uitvoeren.

Ontvang ik een voorschot?
Bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ontvang je geen voorschot, aangezien je niet gewerkt hebt.
Ben je vanaf begin mei heropgestart, dan zal je in mei een voorschot ont- vangen.

Wie betaalt de feestdagen tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?
De feestdagen die na een aansluitende periode van 14 dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht vallen, worden betaald door de uitbeta- lingsinstelling.

Wat met mijn pensioenrechten, vakantiegeld en eindejaarspremie?
De periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden gelijkgesteld voor je pensioenberekening. Met andere woorden, je bouwt tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ook pensioenrechten op. Hetzelfde geldt voor jouw vakantierecht en vakantiegeld voor volgend jaar: de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht heeft hier geen invloed op.
Voor de berekening van de eindejaarspremie zijn de regels anders: de da- gen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden niet meegenomen voor de berekening.

Wanneer ontvang ik mijn vakantiegeld 2020?
Wegens de gezondheidscrisis is er beslist dat het vakantiegeld 2020 uit- zonderlijk in de maand mei zal gestort worden. Om de juiste betaaldatum te weten te komen, kan je inloggen op mijnvakantierekening.be

Ik ben grensarbeider. Kan ik in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden geplaatst?
Het gaat hier over grensarbeiders die in een ander land wonen (bijvoor- beeld Frankrijk, Duitsland, Nederland of het Groothertogdom Luxemburg) en die in België komen werken. Deze personen kunnen in geval van tijdelij- ke werkloosheid wegens overmacht eventueel uitkeringen ten laste van België krijgen. Wij raden je echter aan om jezelf goed te informeren bij je eigen uitbetalingsinstelling (ABVV, ACV, ACLVB of de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen). Zij kunnen je perfect informeren over jouw specifieke situatie.

Ik ontvang een pensioen. Kan ik uitkeringen als tijdelijk werkloze wegens overmacht ontvangen?
Ja. Je kan je pensioen cumuleren met uitkeringen tijdelijke werkloosheid. Wij raden je aan om je te informeren bij jouw persoonlijke uitbetalingsin- stelling (ABVV, ACV, ACLVB of de Hulpkas) voor werkloosheidsuitkeringen. Zij kunnen je perfect informeren over jouw specifieke situatie.

Moet ik eerst een aantal arbeidsdagen gewerkt hebben vooraleer ik tijdelijk werkloos wegens overmacht kan worden gesteld?
Om uitkeringen te krijgen, moet je eerst een aantal arbeids- en gelijkge-stelde dagen bewijzen. Dit is “de toelaatbaarheid bewijzen”.
Indien je tijdelijk werkloos bent wegens overmacht, dan word je toegela- ten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen zonder aan de toelaatbaar- heidsvoorwaarden te voldoen.
Indien je tijdelijk werkloos wordt wegens economische redenen tijdens de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020, dan word je toegela- ten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen zonder aan de toelaatbaar- heidsvoorwaarden te voldoen.
Wij raden je echter aan om jezelf goed te informeren bij jouw uitbetalings- instelling (ABVV, ACV, ACLVB of de Hulpkas) voor werkloosheidsuitkerin- gen. Zij kunnen je perfect informeren over jouw specifieke situatie.

!Let dus op: er kunnen geen uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen worden betaald voor de periode vóór 1 februari 2020 of na 30 juni 2020 indien je je toelaatbaarheid niet bewijst.

Ik heb mijn prestaties verminderd in het kader van tijdskrediet of loop- baanonderbreking. Mag ik die uitkering cumuleren met uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?
Ja, cumulatie is toegestaan. Je kan op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden gezet in jouw aangepaste werkrooster. De gewone regels zijn van toepassing. Je wordt beschouwd als vrijwillig deeltijds werknemer en hebt dus recht op halve uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Wij raden je echter aan om jezelf goed te informeren bij jouw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACV, ACLVB of de Hulpkas) voor werkloosheidsuitkeringen. Zij kunnen je perfect informeren over jouw specifieke situatie.

Kan ik mijn periode van loopbaanonderbreking/tijdskrediet voortijdig stopzetten?
Het voortijdig stopzetten van jouw loopbaanonderbreking of tijdskrediet is geen recht. Dit kan enkel in onderling akkoord met de werkgever en onder bepaalde voorwaarden. De loopbaanonderbreking/tijdskrediet mag niet voortijdig stopgezet worden met als enige bedoeling tijdelijk werkloos wegens overmacht te worden gesteld.

Kan ik corona-ouderschapsverlof opnemen?
Ja, indien je voldoet aan deze voorwaarden:

  • Je moet minstens 1 maand in dienst zijn.
  • Minimum 28,5u per week werken om je prestaties te verminderen met 1/2de.
  • Minimum 38u per week werken om je prestaties te verminderen met 1/2de of 1/5de .
  • Je vraagt het minimum 3 dagen op voorhand aan.
  • Je hebt een akkoord nodig van je werkgever.

Bespreek dit eerst met een kantoormedewerker, zo kunnen we je een nieuw uurrooster op maat opmaken.

Meer info over het corona-ouderschapsverlof en de voorwaarden kan je hier vinden: https://www.rva.be/sites/default/files/coronavirus/FAQ_CPC_NL_20200514.pdf

Wat gebeurt er met mijn vakantie die gepland was in de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?
Gezien de vele aanvragen die we kregen om vakantie tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te annuleren, wordt alle vakantie tijdens deze periode omgeboekt naar Tijdelijke Werkloosheid wegens Overmacht.
Tijdens deze periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ontvang je een werkloosheidsuitkering van 70% van je brutoloon. Daarnaast ontvang je een bijkomende vergoeding van 5.63€/dag.

We raden je wel aan om tijdig je verlof in te plannen en aan te vragen voor de rest van het jaar. Je kan 5 verlofdagen overdragen naar volgend jaar indien nodig.

Wat met mijn vakantiedagen die vanaf mei staan ingepland?
Deze vakantiedagen blijven gewoon in de planning staan. Als je wijzigin- gen wil doen, doe dit dan altijd in overleg met het kantoor.

Wat doet Axxi4you nu voor mij?
Als werkgever werken we iedere dag heel hard verder om het bedrijf in goede banen te leiden.
• We hebben enkele open brieven geschreven naar de overheid met de vraag om onze sector in deze tijden maximaal te ondersteunen. Je kan ze lezen op www.cvd19.be. We blijven ons verder hiervoor inzetten.
• We werken aan een veilige heropstart voor iedereen.
• We maken werk van duidelijke richtlijnen rond veiligheid en preventie en informeren iedereen, werknemers én klanten.
• We blijven bereikbaar om jullie vragen telefonisch of via mail te beant- woorden.

Ik heb het financieel moeilijk, wat kan ik doen?
Om je persoonlijke uitgaven in tijden van corona te beperken, heeft de overheid een aantal maatregelen getroffen. Je kan een overzicht van deze maatregelen die mogelijks ook voor jou van toepassing zijn, hier raadple- gen.
Je kan hiervoor ook contact opnemen met één van onze medewerkers op het nummer: 03/210.17.76, zij zullen dan samen met jou naar een oplos- sing zoeken.

Ik heb het psychologisch moeilijk, kan ik ergens terecht?
Voor mentale hulp zijn volgende meldpunten steeds bereikbaar
• 1712: meldpunt geweld
• 1813: zelfmoordlijn
• 106: teleonthaal

Geen antwoord gevonden op jouw vraag? Geen probleem, je kan nog steeds bij onze kantoren terecht. Ook op onze live-chat kan je ons vanaf 26/05 elke werkdag bereiken tussen 7u en 19u via www.phservices.be .