De leverancier van uw ME-TIME
Professionele huishoudhulp met dienstencheques

Algemene voorwaarden

De dienstverlening van Axxi4you is gericht op alle diensten en activiteiten die particulieren, families en/of senioren ontzorgen in hun huishoudelijke taken. Hiermee bedoelen we alle activiteiten die onder het regime van dienstencheques vallen: schoonmaak, strijk, koken en boodschappen doen. Deze activiteiten zijn uiterst gunstig voor de eindgebruiker wegens de financiële ondersteuning van de overheid.

Het arbeidscontract dat Axxi4you heeft met uw huishoudhulp houdt uiteraard een aantal wettelijke verplichtingen in. Mogen wij u dan ook vragen onderstaande richtlijnen in acht te nemen.

Wettelijk kader

Deze overeenkomst wordt afgesloten in het kader van het aanwenden van dienstencheques als betaalmiddel door de gebruiker voor het leveren van thuishulp van huishoudelijke aard door Axxi4you (Wettelijk kader: Wet tot bevordering van buurtdiensten en -banen van 20 juli 2001 en het koninklijk besluit betreffende de dienstencheques van 12 december 2001.) Indien een wijziging in deze wetgeving optreedt, is dit automatisch van toepassing op deze overeenkomst, tussen Axxi4you en de gebruiker.

Werkuren en prestaties

Een prestatie duurt minimum 3 werkuren. De frequentie van de huishoudhulp is minimum 1 prestatie per 14 dagen. Het werkschema is opgesteld door Axxi4you in overleg met de klant (zie pagina 1).

De huishoudhulp heeft recht op pauzes tijdens de prestatie. De gebruiker voorziet in water, koffie en/of thee. De maximum rusttijden zijn:

3 uur: 10 minuten 5 uur: 15 minuten 7 uur: 2 x 15 minuten
4 uur: 15 minuten 6 uur: 2 x 10 minuten 8 uur: 2 x 15 minuten

Bij een prestatie van meer dan 5 uur heeft de huishoudhulp recht op middagpauze. De middagpauze is onbetaald, doch verplicht. Deze duurt minimum 15 minuten. Eten en drinken dient door de huishoudhulp zelf meegenomen worden. De gebruiker zal ervoor zorgen dat de opgelegde taken geen zodanige werkdruk veroorzaken dat zij nefaste gevolgen hebben voor de veiligheid en gezondheid van de huishoudhulp.

Toegelaten activiteiten

De gebruiker verbindt zich ertoe beroep te doen op Axxi4you voor volgende diensten van huishoudelijke aard:

Toegelaten activiteiten bij de gebruiker thuis: schoonmaken met inbegrip van ramen, wassen en strijken, verstelwerk van strijkgoed en bereiden van maaltijden.

Toegelaten activiteiten buiten het huis van de gebruiker: boodschappen doen met betrekking tot de dagelijkse behoeften van de gebruiker. Indien de huishoudhulp hiervoor de eigen wagen gebruikt, moet de gebruiker in een onkostenvergoeding voorzien (Artikel 6. Bijkomende kosten).

De gebruiker verbindt zich ertoe in geen geval de huishoudhulp andere activiteiten dan de normale, huishoudelijke taken te laten uitvoeren. Volgende diensten zijn uitdrukkelijk verboden en maken geen deel uit van deze gebruikersovereenkomst: tuinonderhoud, kinderoppas, verzorging van dieren (onderhoud van behuizing en opruimen van uitwerpselen), schoonmaken van voertuigen en onderhoud van beroepslokalen. Winkels, dokters- of tandartspraktijken, commerciële bureauruimtes en dergelijke mogen dus niet door de huishoudhulp schoongemaakt worden. Dit geldt ook voor de gemeenschappelijke delen van een woning of appartement.

Bij betwisting zijn de algemene, wettelijke bepalingen in het kader van dienstencheques toepasbaar. Deze zijn te consulteren op de website van de RVA: www.dienstencheques-vlaanderen.be.

Ter beschikking stellen van materiaal en producten

De gebruiker wordt geacht alle nodige materialen en producten voor handen te hebben die nodig zijn voor de uitoefening van de gevraagde activiteiten. De materialen moeten zich in goede staat bevinden, zodat de veiligheid gegarandeerd kan worden en ze geen schade kunnen aanrichten. Materialen die schade kunnen aanrichten mogen niet ter beschikking van de huishoudhulp gesteld worden vb. schuursponsen.
De gebruiker dient de nodige uitleg te geven aan de huishoudhulp m.b.t. het gebruik van de huishoudtoestellen. Bij gebreke van dergelijke uitleg door de gebruiker (bv. startuitstel van wasmachine), kan de huishoudhulp niet verantwoordelijk worden gesteld voor verkeerde manipulatie.

Het onderhoud van huishoudtoestellen valt onder de bevoegdheid van de gebruiker en maakt geen deel uit van de door de huishoudhulp te verrichten diensten. Ieder apparaat is uniek en vereist een ander onderhoud. De huishoudhulp kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verkeerde manipulatie.
De huishoudhulp is niet verplicht om oplosmiddelen en/of niet-geëtiketteerde producten te gebruiken.

Zoutzuurhoudende producten richten schade aan; de producten die zoutzuur bevatten mogen niet ter beschikking gesteld worden voor vrij gebruik door de huishoudhulp. Producten met een ph waarde hoger dan 9 en lager dan 5 mogen niet vrij gebruikt worden. De gebruiker mag de huishoudhulp vragen een dergelijk product te gebruiken maar kan hiervoor geen schadeclaim indienen bij Axxi4you indien zou blijken dat materialen hierdoor aangetast werden, zelfs niet als fout gebruik ingeroepen wordt. Bij de vraag om een dergelijk product te gebruiken, vragen wij dat de gebruiker handschoenen voorziet voor de huishoudhulp.

Microvezeldoeken en ander wasbaar materiaal dienen voor de volgende prestatie proper ter beschikking gesteld te worden. De microvezeldoeken mogen niet gewassen worden met bleekmiddel, noch wasverzachter én niet in de droogkast gestopt worden. Eenvoudig wassen op max. 60° volstaat.

Betaling van de prestaties

De betaling van de prestaties van de huishoudhulp dient te gebeuren met dienstencheques. Eén dienstencheque vertegenwoordigt één effectief gepresteerd uur. Een dienstencheque kan enkel gebruikt worden voor het vergoeden van gepresteerde arbeidstijd. Volgende betalingsmiddelen zijn toepasbaar:

Papieren dienstencheques: per gepresteerd uur dient de gebruiker een correct gedateerd en ondertekend dienstencheque te betalen aan de huishoudhulp. Deze dient op de dag van de geleverde dienst aan de huishoudhulp overhandigd te worden. De gebruiker dient steeds over een voldoende aantal papieren dienstencheques te beschikken om de gepresteerde arbeidstijd te vergoeden. Vervallen cheques worden niet aanvaard.

Elektronische dienstencheques: per gepresteerd uur dient de gebruiker de huishoudhulp te betalen met een elektronische dienstencheque. De gebruiker dient steeds over een voldoende saldo voor elektronische dienstencheques te beschikken om de gepresteerde arbeidstijd te vergoeden. De gebruiker kan steeds het saldo dienstencheques raadplegen via de Beveiligde Zone van Sodexo of via de app Dienstencheques by Sodexo. Tot 4 dagen na ingave heeft de gebruiker de mogelijkheid om de prestatie te betwisten mocht deze niet uitgevoerd zijn. De gebruiker kan dit doen via de Beveiligde Zone van Sodexo of via de app Dienstencheques by Sodexo.

Bijkomende kosten

Axxi4you vraagt geen jaarlijks lidgeld, noch bijkomende kosten. Bij ondertekening van deze overeenkomst is dergelijke vergoeding niet van toepassing. Indien Axxi4you de beslissing neemt lidgeld en/of bijkomende kosten in rekening te brengen, houdt het zich er aan dit tijdig (minimum 2 maanden voor ingang van een nieuwe regeling) naar u te communiceren.

Een mobiliteitsvergoeding of een onkostenvergoeding voor verplaatsingen in opdracht van de gebruiker met de eigen wagen van de huishoudhulp (boodschappen doen) moet worden vergoed aan de wettelijke kilometervergoeding met een minimum van 0,40 EUR per kilometer. Deze dient de gebruiker rechtstreeks aan de huishoudhulp te vergoeden.

Afwezigheid van de gebruiker

Wijzigingen in het werkschema wegens vakantie van de gebruiker worden ten minste 7 dagen voor aanvang telefonisch of schriftelijk gemeld door de gebruiker aan Axxi4you. Zo kunnen de nodige wettelijke en praktische maatregelen getroffen worden om de arbeidsovereenkomst die Axxi4you met de huishoudhulp heeft, na te leven.
Wanneer de gebruiker door een onvoorziene, plotse gebeurtenis de overeengekomen prestaties niet kan afnemen, dient de gebruiker Axxi4you zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Naargelang nodig zullen partijen in dat geval een aangepast werkschema overeenkomen.

Indien de activiteit zonder verwittiging niet kan plaatsvinden om een reden eigen aan de gebruiker, zal Axxi4you de normaal afgesproken uren aanrekenen met het aantal dienstencheques dat hiermee overeenstemt.

Bij veelvuldig afzeggen door de gebruiker heeft Axxi4you het recht om de dienstverlening op afroep verder te zetten. Er is geen garantie meer dat de gebruikelijke huishoudhulp ingezet wordt – de diensteverlening wordt dan uitgevoerd door een beschikbare huishoudhulp.

Afwezigheid van de huishoudhulp

Wanneer de activiteit wegens vakantie van de huishoudhulp niet kan plaatsvinden, zal Axxi4you de gebruiker ten minste zeven dagen vooraf op de hoogte brengen.

Wanneer door een onvoorziene, plotse gebeurtenis (zoals ziekte van de huishoudhulp) de activiteit niet kan plaatsvinden, zal Axxi4you de gebruiker zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

Indien mogelijk en gewenst door de gebruiker, zal Axxi4you voor vervanging zorgen. Bij vervanging kan er eventueel een wijziging in de werkuren en datum optreden.

Verlies en diefstal

Geld en waardevolle zaken dient de gebruiker achter slot te bewaren. Bij vermoeden van diefstal door de huishoudhulp dient de gebruiker Axxi4you te verwittigen en onmiddellijk aangifte te doen bij de politie. Axxi4you doet een degelijke screening van elke huishoudhulp, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van diefstal.

Aansprakelijkheid en verzekeringen

Axxi4you als werkgever zorgt voor een arbeidsongevallenverzekering, die voorziet in de wettelijk verschuldigde vergoedingen in geval de huishoudhulp het slachtoffer is van een arbeidsongeval of van een ongeval op de weg van en naar het werk.

Axxi4you is verzekerd voor materiële schade toegebracht aan de gebruiker. Axxi4you zal de overeengekomen activiteiten uitvoeren naar beste kennis en vermogen. De aansprakelijkheid van het dienstenbedrijf is beperkt tot de schade die rechtstreeks het gevolg is van het niet correct uitvoeren van deze activiteiten. Axxi4you is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van vergissingen, fouten of vergetelheden van de gebruiker bij het geven van informatie en/of instructies met betrekking tot de uitvoering van de opdracht, noch aansprakelijk voor krassen op ruiten en vensters, ook niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door schadelijke producten die vrij te gebruiken staan. Opdrachten door de gebruiker die niet vallen onder het normale dagelijkse onderhoud worden uitgesloten. De gebruiker is verplicht de onderhoudswerkzaamheden onmiddellijk te controleren. De oplevering van de onderhoudswerken worden geacht telkens stilzwijgend tot stand te komen binnen de 8 kalenderdagen na de uitvoering ervan. Partijen komen overeen dat de oplevering de aanvaarding van de uitgevoerde werkzaamheden inhoudt en zowel de zichtbare, als de verborgen gebreken dekt. Klachten mbt de uitgevoerde werken dienen dan ook bij aangetekend schrijven te worden gesignaleerd binnen de 8 kalenderdagen na de uitvoering ervan. Axxi4you kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor breuk en schade die voortkomt uit de slechte staat of slijtage van gebouwen, installaties, meubels en materieel, noch kan Axxi4you aansprakelijk gesteld worden voor breuk aan verlichting.

Schadegevallen komen pas in aanmerking als de geleden schade groter is dan 300,00 EUR. Kleinere schadegevallen worden beschouwd als een normaal huishoudelijk risico. Bij ieder schadegeval is er een vrijstelling ten laste van de klant van 10% van de schade met een minimum van 300,00 EUR (BTW inbegrepen en onderhevig aan indexering). Indien de schade hoger is dan de vooropgestelde franchise, zal Axxi4you aangifte doen bij de verzekeringsmaatschappij.

Wanbetaling

Wanneer de gebruiker nalaat om de gepresteerde diensten te betalen overeenkomstig artikel 5, is Axxi4you gerechtigd op betaling van de gepresteerde diensten aan het tarief van 25,00 EUR per uur, gelet op het bedrag dat Axxi4you van de overheid zou hebben ontvangen bij tijdige regeling door de gebruiker. Axxi4you heeft het recht om de samenwerking met onmiddellijke ingang stop te zetten ingeval van niet-betaling door de gebruiker.

Bij een achterstand vanaf 1 maand of meer dan 16 cheques, rekent Axxi4you na de derde herinnering, aanmaningskosten van 30,00 EUR aan. Bij een achterstand van 2 maanden nadat Axxi4you de gebruiker gevraagd heeft per mail/sms en/of brief de achterstand te vereffenen, zal Axxi4you via incasso en gerechtelijke weg de betaling van de gepresteerde diensten vorderen, vermeerderd met administratie- en incasso kosten.

De gebruiker is gerechtigd hetzelfde te doen, als Axxi4you in gebreke blijft enige financiële vergoeding te betalen waartoe het dienstenbedrijf gehouden is op grond van de aansprakelijkheidsregeling van artikel 10. Na een derde herinnering is de gebruiker in dat geval gerechtigd om de aanmaningskosten van 30,00 EUR aan te rekenen, en om de financiële vergoeding te vermeerderen met administratie- en incassokosten bij invordering via incasso en gerechtelijke weg.

Hygiëne en veiligheid op de werkplek

De gebruiker verbindt zich ertoe de huishoudhulp in hygiënische omstandigheden te laten werken. De gebruiker voorziet de huishoudhulp van informatie die noodzakelijk is voor het vrijwaren van een gezonde en hygiënische werkomgeving van de huishoudhulp. Het is verplicht Axxi4you te verwittigen bij het optreden van zeer besmettelijke ziektes waarbij er besmettingsgevaar is voor de huishoudhulp. In dit geval is deze overeenkomst opgeschort.

De gebruiker verbindt zich ertoe de huishoudhulp steeds in veilige omstandigheden te werk te stellen. Onveilige situaties (loszittende stopcontacten, stekker waarvan de bedrading bloot is,…) worden door de gebruiker gemeld. De gebruiker verbindt er zich toe de werknemer in geen geval gevaarlijke, ongezonde of onaangepaste taken te doen uitvoeren vb buitenpoetswerk bij regen, sneeuw en koude weersomstandigheden of bij te hoge temperaturen. Taken van repetitieve aard zoals langdurig strijken, ramen wassen, vloeren schuren, plafonds afwassen, etc.. zijn niet toegestaan. Bij aanhoudende veiligheidsproblemen, wordt de overeenkomst opgeschort doch blijft de gebruiker gehouden om de niet afgenomen uren te vergoeden overeenkomstig artikel 11. In geval van onmiddellijk gevaar, mag de huishoudhulp de werkplaats verlaten.

De gebruiker dient de huishoudhulp gebruik te laten maken van sanitaire voorzieningen en een verbanddoos ter beschikking te stellen. De huishoudhulp mag alleen roken indien de gebruiker dit toestaat. Dit enkel op plaatsen aangegeven door de gebruiker.

Non-discriminatie

Axxi4you biedt de gebruiker een kwaliteitsdienstverlening aan, die het respect voor de menswaardigheid, de persoonlijke levenssfeer, de ideologische filosofische of godsdienstige overtuigingen, het klantenrecht, de informatie en de inspraak van de gebruiker waarborgt, en die rekening houdt met de sociale leefsituatie van de gebruiker.

Axxi4you maakt geen onderscheid op grond van geslacht, etnische of sociale afkomst, handicap, seksuele geaardheid, filosofische of godsdienstige overtuiging, politieke of syndicale overtuiging en leeftijd bij het aanbieden en het toegankelijk stellen van de dienstverlening.

De gebruiker mag ten opzichte van de huishoudhulp geen onderscheid maken op grond van geslacht, etnische of sociale afkomst, handicap, seksuele geaardheid, filosofische of godsdienstige overtuiging, politieke of syndicale overtuiging en leeftijd. Bij niet-naleving van deze bepaling door de gebruiker, is Axxi4you gerechtigd om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.

(Zie de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie)

Algemene afspraken

De huishoudhulp mag geen gebruik maken van een GSM tijdens de prestaties, tenzij noodzakelijk voor de dienst. De huishoudhulp staat onder hiërarchisch gezag van Axxi4you. Bij problemen contacteert de gebruiker Axxi4you, die de eventuele klacht verder zal onderzoeken.

De gebruiker ziet er op toe dat de huishoudhulp op de afgesproken momenten toegang heeft tot de werkplaats. Indien blijkt dat de toegang niet verleend werd aan de huishoudhulp, heeft Axxi4you het recht om deze prestatie aan te rekenen. De gebruiker kan ervoor kiezen een sleutel ter beschikking te stellen aan de huishoudhulp. Wij raden u aan om de sleutelovereenkomst die u kan terugvinden op onze website in te vullen. Het afgeven van sleutels aan de huishoudhulp is op eigen risico. Axxi4you is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of misbruik van de sleutel en/of de daaruit vloeiende gevolgen.

Duur en opzeg van de overeenkomst

Elke gebruiker verbindt zich aan een overeenkomst van onbepaalde duur. De eerste zes weken maken deel uit van de proefperiode. Deze heeft als doel de klant kennis te laten maken met de huishoudhulp. Een proefperiode wordt eenmalig aangeboden en bevat geen kortingen en/of andere geldelijke voordelen.

Deze overeenkomst is, ongeacht de duurtijd en mits inachtneming van de opzeggingstermijn, steeds opzegbaar door beide partijen. De opzeg wordt gegeven bij aangetekend schrijven met een opzeggingstermijn van 6 weken. Deze termijn is niet van toepassing tijdens de proefperiode. Gedurende de lopende opzeggingstermijn is de afgesproken dienstverlening verschuldigd – ook bij afwezigheid van de gebruiker.

In elk van onderstaande gevallen, zal deze overeenkomst tussen de gebruiker en Axxi4you met onmiddellijke ingang beëindigd worden:

  • indien de erkenning van Axxi4you in het kader van dienstencheques wordt geschorst of ingetrokken;
  • in geval het systeem van de dienstencheques van overheidswege zou ophouden te bestaan of zodanig zou veranderen en/of aangepast worden dat het de kosten van Axxi4you niet meer kan dekken;
  • in geval van aanhoudende veiligheids- of hygiëneproblemen bij de gebruiker, en naargelang Axxi4you de beëindiging om deze reden inroept;
  • in geval van niet-betaling of laattijdige betaling door de gebruiker van prestaties of facturen, en naargelang Axxi4you de beëindiging om deze reden inroept.
  • Overdraagbaarheid van de overeenkomst

Axxi4you kan eenzijdig beslissen haar engagementen ten aanzien van de gebruiker over te dragen aan een andere organisatie of vennootschap zonder dat dit enige afbreuk doet aan deze overeenkomst. In dit geval zal Axxi4you de gebruiker tijdig op de hoogte brengen.

Herroepingsrecht

Wanneer de gebruikersovereenkomst wordt gesloten buiten de verkoopruimte van Axxi4you of een overeenkomst op afstand is, heeft de gebruiker een herroepingsrecht. De gebruiker heeft in dat geval het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van het sluiten van de overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de gebruiker Axxi4you via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De herroeping kan gebeuren aan de hand van een formulier of mededeling als volgt:

Aan Axxi4you,
“Ik deel u hierbij mede dat ik onze gebruiksovereenkomst van dienstencheques herroep.

gesloten op ___________[datum]

_______________[naam gebruiker]

_______________[adres gebruiker]

_______________[handtekening gebruiker, alleen wanneer het formulier of mededeling op papier wordt ingediend];

_______________[datum]

Bevoegde rechtbanken bij betwisting

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

Alle hiermee verband houdende betwistingen, rechtstreeks, onrechtstreeks of zijdelings, zullen behandeld worden door de bevoegde rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onverminderd het recht van Axxi4you om een vordering aanhangig te maken bij de rechtbank van de woonplaats van de gebruiker, of voor de rechtbank van de plaats waar de overeenkomst werd gesloten of diende te worden uitgevoerd.